اختصاصی| یادداشت تفصیلی مسعود رضایی درباره مهدی نصیری: این سخنانتان مصداق بارز شیّادی نیست؟
اختصاصی| یادداشت تفصیلی مسعود رضایی درباره مهدی نصیری: این سخنانتان مصداق بارز شیّادی نیست؟

..

من از این گفتار گستاخانه مهدی نصیری تعجب نمی‌کنم، این شیوه مرسوم تندروها برای پاک‌کردن سابقه خود و باز کردن جا در دل دیگران است، پیش از این یکی از هم‌مشربان او که قدم در این مسیر گذارد، تا پابوسی بهائیت نیز پیش رفت، حال او تا کجا پیش رود الله اعلم.