پاسخ محمد سلوکی به یک سوال/ فیک نیوزها تهدیدت کردند؟‌
پاسخ محمد سلوکی به یک سوال/ فیک نیوزها تهدیدت کردند؟‌

محمد سلوکی مجری شناخته شده از دلیل غیبت خودش در تلویزیون پرده برداشت و در خصوص ماجرای حمله فیک‌نیوزها و نطق‌کشی از چهره‌ها به نکته قابل تأملی اشاره کرد.

محمد سلوکی مجری شناخته شده از دلیل غیبت خودش در تلویزیون پرده برداشت و در خصوص ماجرای حمله فیک‌نیوزها و نطق‌کشی از چهره‌ها به نکته قابل تأملی اشاره کرد.