رشد ۶ برابری پروازهای فرودگاه زنجان
رشد ۶ برابری پروازهای فرودگاه زنجان

مدیر فرودگاه شهدای زنجان از افزایش بیش از ۶ برابری مسافران پروازهای مسافربری فرودگاه شهدای زنجان در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ خبر داد.

مدیر فرودگاه شهدای زنجان از افزایش بیش از ۶ برابری مسافران پروازهای مسافربری فرودگاه شهدای زنجان در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ خبر داد.