تولید در کشور به رشد پایدار و باثباتی رسیده است
تولید در کشور به رشد پایدار و باثباتی رسیده است

معاون صنایع عمومی وزارت صمت با بیان این که تولید در کشور به رشد پایدار و باثباتی رسیده است گفت: رشد بخش صنعت در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۴٫۲ درصد بوده است.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت با بیان این که تولید در کشور به رشد پایدار و باثباتی رسیده است گفت: رشد بخش صنعت در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۴٫۲ درصد بوده است.