جنگ شناختی در میدان صفین با برافراشتن پیراهن عثمان رفراندوم
جنگ شناختی در میدان صفین با برافراشتن پیراهن عثمان رفراندوم

..

دشمنان انقلاب از هیاهوهای رفراندوم که با هدف دوقطبی‌سازی بین مردم و نظام و رهبری صورت گرفته است، طرفی نخواهند بست.