یادداشت| سیب رسیده؛ نگاهی به مجموعه شعر «بریل‌های ناگزیر»
یادداشت| سیب رسیده؛ نگاهی به مجموعه شعر «بریل‌های ناگزیر»

..

احمد شهریار، شاعر و مترجم پاکستانی، در یادداشتی که برای انتشار در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار گرفته، نگاهی انداخته است به مجموعه شعر «بریل‌های ناگزیر».