انتخابات فرارو و کاندیداهای تکراری!
انتخابات فرارو و کاندیداهای تکراری!
در کمتر از ۵ ماه تا انتخابات مجلس شورای اسلامی اکثرکاندیداهایی که فعالیت غیررسمی خود را آغاز نموده اند چهره هایی تکراری و قابل پیش بینی می باشند.

در کمتر از ۵ ماه تا انتخابات مجلس شورای اسلامی اکثرکاندیداهایی که فعالیت غیررسمی خود را آغاز نموده اند چهره هایی تکراری و قابل پیش بینی می باشند.
آیا چهره جدیدی که بتواند در جهت توسعه گناباد نقش افرین باشد به این عرصه قدم خواهد گذاشت ؟

  • منبع خبر : گنابادآنلاین