پاسخی به ادعای اخیر مهدی نصیری؛ "مغالطه ارجاع به تاریخِ پیش از دگردیسی"
پاسخی به ادعای اخیر مهدی نصیری؛ "مغالطه ارجاع به تاریخِ پیش از دگردیسی"

..

مهدی جمشیدی در پاسخ به ادعای اخیر مهدی نصیری درباره حمایت‌های رهبر انقلاب از وی در روزنامه کیهان و متهم کردن ایشان به افراط‌گرایی، نوشت: "بهترین دوره فعالیت نصیری، همین دوره کیهان بود و پس از آن به‌تدریج، او رو به دگردیسی و افول نهاد."