مهمترین دستورکارهای مجلس در ۳ ماه باقی‌مانده
مهمترین دستورکارهای مجلس در ۳ ماه باقی‌مانده

..

احتمالاً رقابت‌های سیاسی، پررنگ‌ترین کنش سیاسی در ۳ ماه باقی مانده از عمر مجلس یازدهم خواهد بود اما در مدت کارهای مهم دیگری نیز برای انجام دادن وجود دارد.