آقای خاتمی! نهایتاً یک درصد تاثیر و اینهمه ناز؟
آقای خاتمی! نهایتاً یک درصد تاثیر و اینهمه ناز؟

..

خاتمی و هرکس که مثل او فکر می‌کند، نباید در دام این تحلیل متوهمانه بیفتد که عدم حضور بخشی از مردم در پای صندوق رای بدلیل عدم حضور آنهاست؛ البته که این افراد با مواضع و رویکردهایشان چندان هم در میزان مشارکت پایین مردم در انتخابات بی‌تاثیر نبودند.