انتخابات و تجربیات گرانسنگ
انتخابات و تجربیات گرانسنگ

..

اهل تأمل در مسائل سیاسی به خوبی آگاهند که یکی از مدعیان جدید سیاست‌ورزی در رسانه ملی در آستانه آغاز رقابت‌های انتخاباتی به صراحت از اخذ رشوه یکصد و اندی سکه بهار آزادی توسط نماینده‌ای از مجلس یازدهم خبر داد.