چرا حزب‌ سازی توسط مسئول دولتی نامشروع است؟
چرا حزب‌ سازی توسط مسئول دولتی نامشروع است؟

..

تاکید همیشگی رئیس جمهور بر این بوده که مر قانون و شرع رعایت شود و در همین مسئله‌ی مورد بحث هم تاکید می‌کنند که تخطی از این امر، غیرشرعی است. اما علیرغم خواست یا اراده رئیس دولت، ممکن است عده‌ای درصدد باشند که چنین رویکردی را دنبال کنند.