رأی دولت‌ها در شورای حقوق بشر خرید و فروش می‌شود
رأی دولت‌ها در شورای حقوق بشر خرید و فروش می‌شود

..

در جلسات رأی‌گیری شورای حقوق بشر سازمان ملل، تعدادی از دولت‌ها با تهدید، تطمیع و ترغیب، رأی خود را تغییر می‌دهند.