نگاهی به چند تصمیم مهم و احیای شورای عالی سینما
نگاهی به چند تصمیم مهم و احیای شورای عالی سینما

..

شورای عالی سینما امسال چند تصمیم راهبردی گرفته و مصوبات این شورا موید آن است که دولت سیزدهم تمام قد در کنار سینماگران ایستاده است.