"مدرسه" محور کلیدی اما مغفول مانده اجرای سند تحول آموزش و پرورش
"مدرسه" محور کلیدی اما مغفول مانده اجرای سند تحول آموزش و پرورش

..

از آنجایی که "مدرسه" به مثابه یک نهاد اجتماعی و رویشگاه یادگیری، نظام و سیستمی است هوشمند که قابلیت و ظرفیت تربیت آیندگان را دارد، این سؤال را در پی می‌آورد که «کدام مدرسه بستر تحول و خانه‌امید است؟»