اربعین، میراث معنوی جهانی
اربعین، میراث معنوی جهانی

..

بی هیچ تردیدی، در عاشورا شاهد تقابل و رویارویی دو اسلام هستیم: اسلام نبوی و اسلام اموی. اما نکته مهم اینجاست که اربعین حسینی میراث معنوی جهانی است و نباید این نکته را فراموش کرد.