آیین نهال کاری و جمع آوری زباله های مسیر گردشگری قنات قصبه گناباد
آیین نهال کاری و جمع آوری زباله های مسیر گردشگری قنات قصبه گناباد

آیین نهال کاری و جمع آوری زباله های مسیر گردشگری قنات قصبه گناباد ( پیر علی ) جهت بازدید گردشگران در ایام نوروز، امروز با حضور جمعی از همشهریان گنابادی برگزار شد .  

آیین نهال کاری و جمع آوری زباله های مسیر گردشگری قنات قصبه گناباد ( پیر علی )
جهت بازدید گردشگران در ایام نوروز، امروز با حضور جمعی از همشهریان گنابادی برگزار شد .