تناقضات یک نامه رسیده!
تناقضات یک نامه رسیده!
در باب نامه ای مجهول الهویه از سوی گروهی که خود را مجمع نیروهای انقلاب و اصولگرایان گناباد و بجستان معرفی نموده اند

نامه منتشر شده در کانال رسانه رضوی چند تناقض اساسی دارد:
۱) آنچه روشن است آقای حمید بنایی در انتخابات گذشته، به عنوان کاندیدای مستقل حضور یافته و ایشان هیچ گاه در لیست جریان اصولگرایان نبوده است ، لذا جریان اصولگرا از شخصی که خود را مستقل از این طیف می داند قطعا حمایت نخواهد کرد.
۲) در متن نامه آمده است” اینجانبان جمع کثیری از اصولگرایان ” این در حالی است که پای هیچ امضایی زیر نامه وجود ندارد! ضمن آنکه گروهی که خود را مجمع نیروهای انقلاب و اصولگرایان گناباد و بجستان معرفی نموده اند مجهول الهویه است !