تجاری سازی ایده های فرهنگی از برنامه های اداره کل امور فرهنگی دانشگاه ازاد است
تجاری سازی ایده های فرهنگی از برنامه های اداره کل امور فرهنگی دانشگاه ازاد است

برگزاری دوره های ایده پروری با اولویت مسایل دینی و فرهنگی، راه اندازی سامانه ایده ها و همچنین حمایت از ایجاد کسب و کارهای مبتنی بر فناوری های فرهنگی از برنامه های ویژه اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد است .

به گزارش گنابادآنلاین، مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد در نشستی با حضور مدیرمرکزرشدفناوری گناباد با اشاره به لزوم تجاری سازی ایده های فرهنگی بر حمایت از دانشجویان نوآور و خلاق عرصه فرهنگ در دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد.

رضا نصیری افزود: برگزاری دوره های ایده پروری با اولویت مسایل دینی و فرهنگی، راه اندازی سامانه ایده ها و همچنین حمایت از ایجاد کسب و کارهای مبتنی بر فناوری های فرهنگی از برنامه های ویژه ما در واحدهای دانشگاه آزاد سراسر کشور در  سال جاری می باشد.

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد در ادامه از ایجاد سامانه جامع آشنایی دانشجویان دانشگاه آزاد با حقوق دانشجویی در تمامی حوزه ها خبر داد.
در این دیدار علیرضا جاویدعربشاهی نیز با تاکید بر لزوم تعامل دستگاه های فعال در حوزه تجاری سازی از ارایه طرح مشترک همکاری در خصوص شناسایی،حمایت و توسعه کسب و کارهای مبتنی بر فناوری های فرهنگی خبر داد.