برنامه ای برای دورانِ پَساتبریک!
برنامه ای برای دورانِ پَساتبریک!

فرصت تولید ثروت در صنعت گردشگری با محوریت قنات قصبه با حفظ آداب و رسوم و فرهنگ محلی مهمترین دستاورد ثبت جهانی قنات قصبه گناباد است

پس از ثبت جهانی قنات قصبه و فروکش نمودن موج تبریکات! اکنون وقت آن است که در دوران پساتبریک کمی تأمل کنیم!
به‌راستی هدف از ثبت قنات تاریخی قصبه چه بود؟ آیا هدف صرفاً افزایش تعداد گردشگر از طریق جهانی شدن این اثر بود و یا تولید ثروت ؟ اگر هدف تولید ثروت است چه زیرساخت هایی جهت تحقق آن لازم است؟ آیا در خصوص مخاطب سنجی مطالعه‌ای صورت گرفته است؟ به عنوان مثال گردشگر مورد نظر ما برای اسکان احتیاج به هتل لوکس دارد و یا هدف گردشگر آشنایی با جامعه و فرهنگ سنتی ما است و اسکانش هزینه چندانی نمی‌طلبد!
این سؤالات و سوالاتی ازاین‌دست باید توسط متولیان امر موردتوجه قرار گیرد لذا آنچه مسلم است قطعاً افزایش گردشگر برای رشد این صنعت لازم است اما کافی نیست!