عهد مخصوص الهی چیست؟
عهد مخصوص الهی چیست؟

حجت الاسلام خلج در یادداشتی حج را یک میثاق الهی دانسته که اکثر امور عبادی در آن گنجانده شده است.

حجت الاسلام خلج در یادداشتی حج را یک میثاق الهی دانسته که اکثر امور عبادی در آن گنجانده شده است.