تفسیر| چگونه باید امر به معروف کنیم؟
تفسیر| چگونه باید امر به معروف کنیم؟

آیات قرآن گویای آن است که باید امر به معروف و نهی از منکر در فضایی مهربانانه، سراسر عطوفت و همراه با روحیه‌ای دلسوزانه و برادرانه اتفاق بیفتد.

آیات قرآن گویای آن است که باید امر به معروف و نهی از منکر در فضایی مهربانانه، سراسر عطوفت و همراه با روحیه‌ای دلسوزانه و برادرانه اتفاق بیفتد.