پیشکسوت و معلم قرآن دار فانی را وداع گفت
پیشکسوت و معلم قرآن دار فانی را وداع گفت

هوشنگ بادپا، معلم قرآن و از پیشکسوتان و جلسه‌داران قرآن کریم، دار فانی را وداع گفت.

هوشنگ بادپا، معلم قرآن و از پیشکسوتان و جلسه‌داران قرآن کریم، دار فانی را وداع گفت.