انتقاد عضو شورا از عدم پیگیری تذکرات به شهردار مشهد
انتقاد عضو شورا از عدم پیگیری تذکرات به شهردار مشهد

رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری، مشارکت‌ها و مسکن شورای اسلامی شهر مشهد از عدم پیگیری در خصوص تذکرات به شهرداری انتقاد کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری، مشارکت‌ها و مسکن شورای اسلامی شهر مشهد از عدم پیگیری در خصوص تذکرات به شهرداری انتقاد کرد.