تله انتخاباتی
تله انتخاباتی
القای انتخاب بین بد و بدتر یکی از تله های انتخاباتی است

یکی از تله های انتخاباتی ایجاد فضا برای القای انتخاب بین بد و بدتر است. در این تله به جای ایجاد بستری مناسب برای شناسایی بهترین کاندیدای موجود این گونه القا می شود که باید بین بد و بدتر یک گزینه را انتخاب کرد در صورتیکه یکی از وظایف نخبگان و رسانه ها معرفی شاخصه های کاندیدای بهتر از میان گزینه های موجود است.

لذا یکی از مهمترین مسایل پیش رو فرار از تله انتخاباتی مذکور است.