دایه مهربان تر از مادر!
دایه مهربان تر از مادر!

عده ای معتقدند که حافظه تاریخی مردم ۶ ماه است و می توانند با یک تاکتیک انتخاباتی خود را به عنوان دلسوز شهر و مردم جا بزنند و به عنوان منجی خود را معرفی کنند!

۱۲ هفته تا انتخابات مجلس شورای اسلامی زمان باقی مانده است و تحرکات کاندیداها در حال افزایش است.

از گوشه و کنار خبر می رسد عده ای که معمولا منافع خود را بر منافع شهر ترجیح می دادند، اکنون مدعی خدمت به مردم پیدا کرده اند.

این عده معتقدند که حافظه تاریخی مردم ۶ ماه است و می توانند با یک تاکتیک انتخاباتی خود را به عنوان دلسوز شهر و مردم جا بزنند و به عنوان منجی خود را معرفی کنند!

یکی از راهبردهای این عده فرو رفتن در نقش پدری دلسوز و مادری مهربان است! که با نزدیکتر شدن به انتخابات شدت اعمال این راهبرد از سوی این عده افزایش نیز خواهد یافت.

اما این دایه های مهربان تر از مادر نمی دانند یا نمی خواهند بدانند که این تاکتیک های نخ نما دیگر جواب نخواهد داد زیرا اگر شما دلسوز مردم بودید در زمان هایی که مردم به شما فرصت خدمت داده بودند بهترین استفاده را از این موهبت الهی می کردید.