بعد از خودداری از دریافت جام؛ کار سرپرست هوتن به کمیته انضباطی کشید
بعد از خودداری از دریافت جام؛ کار سرپرست هوتن به کمیته انضباطی کشید

با گزارش نماینده سازمان لیگ از اتفاقات رخ داده در فینال لیگ برتر کشتی آزاد، سرپرست هوتن باید در جلسه کمیته انضباطی حضور پیدا کند.

با گزارش نماینده سازمان لیگ از اتفاقات رخ داده در فینال لیگ برتر کشتی آزاد، سرپرست هوتن باید در جلسه کمیته انضباطی حضور پیدا کند.