دلیل غیبت وزیر ورزش در مجمع کمیته ملی المپیک
دلیل غیبت وزیر ورزش در مجمع کمیته ملی المپیک

علت حضور نداشتن وزیر ورزش و جوانان در مجمع عمومی کمیته ملی المپیک مشخص شد.

علت حضور نداشتن وزیر ورزش و جوانان در مجمع عمومی کمیته ملی المپیک مشخص شد.