تبلیغات دولت مجارستان علیه اتحادیه اروپا روی پوسترهای تبلیغاتی
تبلیغات دولت مجارستان علیه اتحادیه اروپا روی پوسترهای تبلیغاتی

دولت مجارستان به نخست وزیری «ویکتور اوربان» در پوسترهایی ضد اروپایی نوشت «نباید به ساز بروکسل رقصید».

دولت مجارستان به نخست وزیری «ویکتور اوربان» در پوسترهایی ضد اروپایی نوشت «نباید به ساز بروکسل رقصید».