توهم محبوبیت
توهم محبوبیت
معیار اینکه چه کاندیدایی با مردم صادق نیست را در رفتار و کردار گذشته وی و حامیانش می توان به وضوح دید و قطعا این موضوع از حافظه ی تاریخی مردم پاک نخواهد شد.

شاید برای پیروزی در انتخابات بتوان با پول پاشی و جلب نظر ( برخی ) رسانه ها ( بعضا با تهدید و یا تطمیع ) و با حمایت باندهای قدرت و ثروت به پیروزی امیدوار بود اما نمی توان روی محبوبیت مردمی نداشته خود حساب باز کرد!
محبوبیت تنها و تنها با رفتار ( صادقانه ) و نیت خیر در برابر فریبکاری و ریاکاری به وجود می آید.

صداقت بالاترین صفت انسانی است که قطعا مهمترین ویژگی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز هست!
لذا کسانی که با مردم صادق نیستند نه تنها نزد مردم محبوب نیستند و نخواهند بود بلکه قطعا در عمل نیز در مسیر خدمت به مردم گام بر نخواهند داشت و منافع شخصی، گروهی و جناحی را به منافع مردم ترجیح خواهند داد.

معیار اینکه چه کاندیدایی با مردم صادق نیست را در رفتار و کردار گذشته وی و حامیانش می توان به وضوح دید و قطعا این موضوع از حافظه ی تاریخی مردم پاک نخواهد شد.

در این میان اما یکی از تاکتیک های رسانه ای باندهای قدرت و ثروت القای این موضوع است که هر کسی بدون داشتن محبوبیت و حسن شهرت و صرفا با حمایت باندهای قدرت و ثروت می تواند به مجلس راه پیدا کند.

نقش رسانه های مستقل در خصوص شفاف سازی و روشنگری در این عرصه به شدت می تواند فضای افکار عمومی را روشن سازد.