تبیین راهکاری برای جلوگیری از بیش اظهاری و کم اظهاری در واردات یا صادرات کالا در برنامه هفتم
تبیین راهکاری برای جلوگیری از بیش اظهاری و کم اظهاری در واردات یا صادرات کالا در برنامه هفتم

نمایندگان مجلس به منظور جلوگیری از بیش اظهاری و کم اظهاری در واردات یا صادرات کالا بانک مرکزی را موظف به اصلاح سیاست های ارزی و وزارت اقتصاد را مکلف به اصلاح سازوکارهای گمرکی کردند.

نمایندگان مجلس به منظور جلوگیری از بیش اظهاری و کم اظهاری در واردات یا صادرات کالا بانک مرکزی را موظف به اصلاح سیاست های ارزی و وزارت اقتصاد را مکلف به اصلاح سازوکارهای گمرکی کردند.