یادداشت| پایانی بر حلقه‌های مفقوده چرخه مهار تورم و رشد تولید
یادداشت| پایانی بر حلقه‌های مفقوده چرخه مهار تورم و رشد تولید

..

چرخه کنترل تورم، ثبات بخشی به اقتصاد، افزایش سرمایه گذاری و رشد تولید گرچه سال‌ها کامل نشده اما نامگذاری سال به عنوان مهار تورم و رشد تولید می‌تواند حلقه‌های مفقوده این چرخه را برای تکمیل آن گرد هم آورد.