یادداشت| نوروز و ضرورت تمرکز بر نوآفرینی در سال ۱۴۰۲
یادداشت| نوروز و ضرورت تمرکز بر نوآفرینی در سال ۱۴۰۲

..

نوروز را نمی‌توان و نباید تنها یک مناسبت تقویمی در نظر گرفت، چرا که نوروز مفهومی گسترده و متشکل از مفاهیم و معانی متعالی گوناگون است.