یادداشت| مهار تورم و رشد تولید، همزمان غیرممکن است؟
یادداشت| مهار تورم و رشد تولید، همزمان غیرممکن است؟

..

برخی امکان همزمانی رشد تولید و مهار تورم را با ارجاع به منحنی فیلیپس، غیرممکن دانسته و از همین رو به نقد این شعار پرداختند.