واقعیّت‌های منطق حکمرانی در آمریکا؛ درس‌های نمایندگان کنگره برای لیبرال‌های ایرانی
واقعیّت‌های منطق حکمرانی در آمریکا؛ درس‌های نمایندگان کنگره برای لیبرال‌های ایرانی

..

جلسه‌ای که نمایندگان کنگرۀ آمریکا برای به‌اصطلاح‌توضیح‌خواهی از مدیر شبکۀ اجتماعی تیک‌تاک برگزار کردند،خصوصیّت آشکارکنندگی دارد و می‌تواند به زبان صریح، حقایق را درباره غرب به مخاطب ایرانی بنمایاند.