نقدی بر روش‌های امر به معروف/ آیا "نهی از منکر" با روش "منکر" ممکن است؟
نقدی بر روش‌های امر به معروف/ آیا "نهی از منکر" با روش "منکر" ممکن است؟

..

ما نه تنها نتوانستیم «معروف» و یا «حق» را به درستی تبیین و نهادینه کنیم بلکه در نهی از منکر هم کارنامه خوبی نداریم و روش‌های ما نه مبتنی بر آن چیزی است که قرآن با عنوان «تکریم از بنی‌آدم» یاد می‌کند و نه مبتنی بر سیره پیامبر و اهل بیت وحی(ع) است.