آیا دست اردوغان به اف ۱۶ خواهد رسید؟
آیا دست اردوغان به اف ۱۶ خواهد رسید؟

..

با آن که پارلمان ترکیه با عضویت سوئد در ناتو موافق کرده، هنوز هم نشانه روشنی دال بر موافقت کنگره آمریکا در خصوص فروش اف ۱۶ به نیروی هوایی ترکیه وجود ندارد.