چالش بنزینی اقتصاد: نه راه پیش داریم، نه راه پس؟
چالش بنزینی اقتصاد: نه راه پیش داریم، نه راه پس؟

..

حکمران اقتصادی ایران، از هر نحلۀ سیاسی که انتخاب شود، با چالشی مزمن و درازمدت و ریشه‌دار مواجه است: هم داعیۀ کنترل‌گری غلیظ به نفع عدالت دارد، و هم ابزارهایش را در اختیار ندارد.