یادداشت اقتصادی| کارگران صعصعه‌های نظام اسلامی‌اند
یادداشت اقتصادی| کارگران صعصعه‌های نظام اسلامی‌اند

..

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابراز اینکه هفته کارگر یعنی هفته بزرگداشت مقام و منزلت مؤمنان وارسته افزود: کارگران صعصعه‌های نظام اسلامی‌اند.