گرجستان از درون| چهارراه ژئوپلتیکی قفقاز و متصل کننده اروپا به آسیای میانه و چین
گرجستان از درون| چهارراه ژئوپلتیکی قفقاز و متصل کننده اروپا به آسیای میانه و چین

..

گرجستان که در تقاطع اروپا و آسیا قرار دارد، پلی است که چندین منطقه مهم اقتصادی جهانی را به هم متصل می‌کند. کوتاه ترین مسیر اروپا به چین از گرجستان می‌گذرد و تجارت «جاده ابریشم» همیشه از منطقه قفقاز گذشته است.