سهم اندک کولبران از منافع عظیم تجارت مرزی / بازگشایی معابر مرزی مشکل مرزنشینان را برطرف می‌کند؟
سهم اندک کولبران از منافع عظیم تجارت مرزی / بازگشایی معابر مرزی مشکل مرزنشینان را برطرف می‌کند؟

..

کولبران به دلیل تحمل مشقت‌های زیاد، عایدی اندک و ناپایدار بودن شغل خود، مشتاق اصلاح و سیاست‌گذاری‌ اقتصادی صحیح در جهت توسعه مناطق مرزی و همچنین کوتاه‌کردن دست سوداگران از منافع عظیم تجارت مرزی هستند.