ارمغان سه‌گانه سخنان سیدحسن نصرالله برای مقاومت در نبرد طوفان الاقصی
ارمغان سه‌گانه سخنان سیدحسن نصرالله برای مقاومت در نبرد طوفان الاقصی

..

سخنرانی دبیرکل حزب الله لبنان، سه ارمغان برای مقاومت به همراه آورد که شاید بدون این سخنرانی، تحقق آنها نیاز به زمانی بسیار بیشتر و هزینه های سنگین تر داشت.