چشم انداز سرمایه‌گذاری‌های کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در عراق
چشم انداز سرمایه‌گذاری‌های کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در عراق

..

کارشناسان معتقدند که کشورهای عربی خلیج فارس به دنبال آن هستند تا با افزایش روابط اقتصادی و تجاری خود با عراق بتوانند نفوذ بیشتری در بین رهبران سیاسی و مردم این کشور داشته باشند و همزمان وابستگی بغداد به خود را بیشتر کنند.