جدیترین شانتاژ برجامی اروپاییان!
جدیترین شانتاژ برجامی اروپاییان!

..

ممانعت اروپاییان از عملیاتی شدن رفع تحریمهای موشکی ایران، فصل جدیدی از منازعات حقوقی و فنی را میان غرب و تهران رقم خواهد زد.