تصاویر تسنیم از روز خیلی آرام تهران در سالگرد اغتشاشات/ کلکسیون گاف‌های ضدانقلاب تکمیل شد، مردم شمال را ترجیح دادند
تصاویر تسنیم از روز خیلی آرام تهران در سالگرد اغتشاشات/ کلکسیون گاف‌های ضدانقلاب تکمیل شد، مردم شمال را ترجیح دادند

..

اتفاقات چند روز اخیر در جریان ضدایرانی نشان می‌دهد که این جریان علی‌رغم تلاش برای یارگیری برای به راه انداختنِ ناآرامی‌ها در سالگرد حوادث سال گذشته، دستاوردی نداشته و "از سال قبل هم عقب‌تر است".