حادثه ۱۱ سپتامبر؛ ۲۲ سال بعد و شبهاتی که همچنان باقی است
حادثه ۱۱ سپتامبر؛ ۲۲ سال بعد و شبهاتی که همچنان باقی است

..

با گذشت ۲۲ سال از حادثه ۱۱ سپتامبر معماها پیرامون این حادثه هنوز ادامه دارد و محققان در تلاش هستند به این پرسش پاسخ دهند که در این روز واقعاً چه اتفاقاتی رخ داد.