امام جمعه زنجان: قدس خاکریز نخست جبهه مقاومت است
امام جمعه زنجان: قدس خاکریز نخست جبهه مقاومت است

امام جمعه زنجان با بیان اینکه قدس خاکریز نخست جبهه مقاومت است، گفت: اگر این خاکریز ماندگار باشد، تمام دستاوردها و انقلاب ماندگار خواهند بود.

امام جمعه زنجان با بیان اینکه قدس خاکریز نخست جبهه مقاومت است، گفت: اگر این خاکریز ماندگار باشد، تمام دستاوردها و انقلاب ماندگار خواهند بود.