استعفای دقیقی از سرمربیگری شمس آذر
استعفای دقیقی از سرمربیگری شمس آذر

سرمربی تیم تازه لیگ برتری شده شمس آذر قزوین از هدایت این تیم کناره‌گیری کرد.

سرمربی تیم تازه لیگ برتری شده شمس آذر قزوین از هدایت این تیم کناره‌گیری کرد.