تیراندازی پلیس آمریکا به کودک ۱۱ ساله سیاه پوست
تیراندازی پلیس آمریکا به کودک ۱۱ ساله سیاه پوست

یک پسر ۱۱ ساله سیاه‌ پوست که در تماس اضطراری از پلیس برای مداخله در مشاجره و درگیری خانوادگی کمک خواسته بود، هدف تیراندازی پلیس قرار گرفت.

یک پسر ۱۱ ساله سیاه‌ پوست که در تماس اضطراری از پلیس برای مداخله در مشاجره و درگیری خانوادگی کمک خواسته بود، هدف تیراندازی پلیس قرار گرفت.