ادامه اعتصاب نویسندگان آمریکا و لغو شانزدهمین مراسم جوایز افتخار آکادمی تلویزیون
ادامه اعتصاب نویسندگان آمریکا و لغو شانزدهمین مراسم جوایز افتخار آکادمی تلویزیون

آکادمی تلویزیون برنامه برگزاری شانزدهمین مراسم اهدای جوایز افتخار آکادمی را که قرار بود هفته آینده برگزار شود را لغو کرد.

آکادمی تلویزیون برنامه برگزاری شانزدهمین مراسم اهدای جوایز افتخار آکادمی را که قرار بود هفته آینده برگزار شود را لغو کرد.